MUA

Hoàng Hà Computer
- Thu mua xác máy chết giá cao 
Cần thu mua tất cả laptop kể cả chết và bị vỡ